SELAMAT DATANG.

P.I.S.M.P. BAHASA MELAYU AMBILAN JANUARI 2007, IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH.

Sila isi Buku Pelawat, terima kasih.

8 Jan 2009

Morfologi 2: ISL

Minggu

ISL

Rujukan Cadangan


Pelajar membuat tugasan terarah iaitu mengenal pasti jenis imbuhan yang terdapat dalam teks penulisan kreatif (cerpen) yang disediakan dan membuat kategori jenis imbuhan tersebut dalam boring pengurusan grafik

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar membuat tugasan terarah dengan mengklasifikasikan bentuk kata dalam bahasa melayu daripada mana-mana satu halaman surat khabar.

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar mendapatkan maklumat tambahan dengan membuat rujukan kendiri-menerusi rjukan di Pusat Sumber, internet dan bahan-bahan lain dan membanding

Rujuk HSP KBSR BM

Analisis spesifikasi kurikulum pengajaran dan pembelajaran bestariDalam kumpulan berempat pelajar dikehendaki mencari bahan (melalui pelbagai sumber) yang boleh digunakan untuk menilai kesesuaian bahan untuk proses P&P dalam bilik darjah dengan menggunakan borang pengurusan grafik dan teknik berfikir PMI, FIP, CAF dan OPV.

Tatabahasa Dewan

HSP KBSR BM

Analisis spesifikasi kurikulum pengajaran dan pembelajaran bestariPelajar membuat klasifikasi golongan kata nama dan kata kerja dalam bentuk peta minda

Pelajar menyediakan langkah-langkah P&P untuk mengajar berdasarkan model pengajaran yang berikut:

- Model Inkuiri

- Model Pemprosesan Maklumat

- Model Ekspositori

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiSecara individu pelajar membuat tugasan terarah iaitu dengan mengklasifikasikan kata adjektif dan kata tugas mengikut fungsi

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar membuat rujukan kendiri bagi mendapatkan maklumat tambahan melalui borang pengurusan grafik KWLH

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar membuat tugasan terarah dengan membuat pengkategorian golongan kata nama
Pengukuhan daripada kuliah – pelajar membuat rujukan kepada teks, mengadakan sesi perbincangan.

Membuat rumus tertentu bagi tujuan meningkatkan dan mengukuhkan pemahaman

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar secara berkumpulan dikehendaki membaca buku-buku rujukan yang berkenaan berkaitan dengan tajuk kursus di perpustakaan.

Pelajar juga diminta melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan untuk sesi tutorial.

Pelajar membuat tugasan terarah – membina grafik peta minda untuk menjelaskan isi kandungan bahan kuliah.

Pengukuhan daripada kuliah –mengemas kini nota

Membina rumus yang sesuai untuk memperkukuh pemahaman.
CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
Praktikum

Pelajar membuat tugasan terarah – untuk mengklasifikasikan kata adjektif tunggal, kata adjektif terbitan dan kata adjektif dalam bentuk perbandingan.

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar membuat tugasan terarah untuk mengklasifikasikan kelompok dasar kata tugas dan kata praklausa

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar membuat tugasan terarah untuk mengklasifikasikan Kata Tugas Bahasa Melayu – Kata Prafrasa,

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiPelajar membuat tugasan terarah untuk mengklasifikasi bunyi Bahasa Melayu, pembentukan kata, pemaharuan dalam bentuk kata sistem ejaan perkataan baharu

Tatabahasa Dewan

Bahan bacaan yang sesuaiUlangkaji dan peperiksaan
24/25 Mei 2009 PEPERIKSAAN
Terima Kasih


Morfologi

Tajuk

Kandungan

Minggu


Imbuhan dalam Bahasa Melayu

 • Awalan dan akhiran
 • Sisipan dan apitan
 • Morfem kosong dan fleksi

1


Proses Pembentukan kata dalam Bahasa Melayu

 • Pengimbuhan
 • Penggandaan
 • Pemajmukan
 • Akronim

1


Perkataan dan bentuk perkataan Bahasa Melayu

 • Kata tunggal dan bentuk kata tunggal
 • Kata terbitan dan bentuk kata terbitan
 • Kata majmuk dan bentuk kata majmuk
 • Kata ganda dan bentuk kata ganda

2


Bentuk perkataan Bahasa Melayu

 • Golongan kata tunggal
 • Golongan kata terbitan

2


Proses Pembentukan kata Bahasa Melayu

Kata tunggal

Kata terbitan

3


Proses pembentukan kata Bahasa Melayu

Kata majmuk

Kata ganda

4


Golongan kata bahasa melayu

Kata nama

Kata kerja

5


Golongan kata bahasa melayu

Kata adjektif

Kata tugas

6


Kata nama bahasa melayu

Kata nama khas

Kata nama am

Kata ganti nama

7


Pembentukkan kata nama bahasa melayu

Kata nama tunggal

Kata nama terbitan

Kata nama majmuk

Kata nama ganda

8


Pengolongan kata kerja bahasa melayu

Kata kerja tak transitif

Kata kerja transitif

9


Jenis-jenis kata adjektif Bahasa Melayu

Sifatan, warna, ukuran

Bentuk, waktu, jarak cara

Perasaan dan pancaindera

10


Cuti Semester

11


Praktikum

12


13


14


15


Pembentukan kata adjektif

Kata adjektfi tunggal

Kata adjektif terbitan

Kata adjektif dalam bentuk perbandingan

16


Kata tugas Bahasa Melayu

Kelompok Dasar Kata Tugas

Kata Praklausa

17


Kata Tugas Bahasa Melayu

Kata Prafrasa

Kata Pascakata

18


Pembentukan Perkataan Baharu Bahasa Melayu

Bunyi Bahasa Melayu Pembentukan Kata

Pembaharuan dalam bentuk kata

Sistem Ejaan Perkataan Baharu

19
20


Peperiksaan

21Terima Kasih